Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa

 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa

Artykuł 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa przewiduje stosowanie przez organy podatkowe ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

rodzaje ulg

 1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mówi art. 53a Ordynacji podatkowej
 3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa).

Warunkiem zastosowania ulg jest wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego,

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą ubiegać się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a, które:

 1. nie stanowią pomocy publicznej;
 2. stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis

wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o pomoc, która nie stanowi pomocy publicznej

 1. podanie
 2. dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego;
 3. dokumenty o posiadanych dochodach i wydatkach;
 4. oświadczenie o stanie majątkowym (druk oświadczenia);
 5. oświadczenie (druk oświadczenia);
 6. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku działania przez przedstawiciela);

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis

 1. podanie
 2. dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego;
 3. dokumenty o posiadanych dochodach i wydatkach;
 4. oświadczenie o stanie majątkowym (druk oświadcznia);
 5. oświadczenie (druk oświadczenia);
 6. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku działania przez przedstawiciela);
 7. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczeń);
 8. informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącą w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (druk informacji).

Wymagane dokumenty w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie

 1. podanie
 2. dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego;
 3. dokumenty o posiadanych dochodach i wydatkach;
 4. oświadczenie o stanie majątkowym (druk oświadcznia);
 5. oświadczenie (druk oświadczenia);
 6. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku działania przez przedstawiciela);
 7. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej (druk oświadczenia);
 8. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk oświadczeń);
 9. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (druk informacji);.

Opłaty

 1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% należnych odsetek za zwłokę;
 2. W związku ze złożonym dokumentem stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego wypisu lub kopii należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Wpłat opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Jastków pok. Nr 11 lub na rachunek bankowy:
  76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

forma załatwienia sprawy

 1. Postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia;
 2. Decyzja administracyjna

termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania tj. złożenia wniosku.

tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jastków w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia;
 2. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Jastków w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Data publikacji
2012.02.01 13:42:39
Data zmiany
2016-01-04 11:07:46
Opublikował
Agnieszka Choma
Zmienił
Marcin Abramek
Udostępnił
Agnieszka Choma
Ilość zmian
3
Autor
Agnieszka Choma
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
22034